Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Zaigas Pūces vadītais Sabiedrības integrācijas fonds ir noslepenojis faktiski visu būtiskāko informāciju par bēdīgi slaveno Spriņģes-Jembergas „Mobilo redakciju Daugavpilī”, - tas izriet no šīs nodokļu maksātāju naudu „savējo” projektiem izdāļājošās struktūras oficiālās atbildes uz Lato Lapsas pieprasījumu. Publicējam šo dokumentu pilnā apmērā.

Sabiedrības integrācijas fonds (turpmāk – Fonds) ir saņēmis Jūsu 2023.gada 29.augusta vēstuli par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” (turpmāk – Programma) ietvaros noslēgto līgumu Nr. 2023.LV/NMA/01 (turpmāk – Projekta īstenošanas līgums) starp Fondu un nodibinājumu “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica” (turpmāk – Projekta īstenotājs) par projekta “MOBILĀ REDAKCIJA DAUGAVPILĪ” (turpmāk – Projekts) īstenošanu un atbilstību Programmas mērķim.

Atbildot uz Jūsu uzdotajiem jautājumiem, paskaidrojam turpmāk norādīto:

par projekta “MOBILĀ REDAKCIJA DAUGAVPILĪ” pieteikumu – sniegt pilnu dokumentāciju, tostarp informāciju, vai tajā bija minēts, ka nozīmīga projekta daļa notiks krievu valodā;

Saskaņā ar Projekta īstenošanas līguma 1.pielikumu – Projekta pieteikuma veidlapas C 2. punktu “Projektā plānoto aktivitāšu apraksts, sasniedzamie rezultāti un to novērtēšanas rādītāji”, šī projekta ietvaros tika plānots īstenot sekojošas aktivitātes:

Pop-up redakcijas atvēršana Daugavpilī (norisinājās vienu nedēļu 2023.gada augusta izskaņā), lai iegūtu informāciju par vietējās sabiedrības prioritātēm, kā arī stiprinātu uzticību žurnālistikai, parādot, kā tā ikdienā strādā;

Izpēte un rakstu tapšana – veikt izpēti un publicēt 2-4 rakstus Re:Baltica mājaslapā (raksti tiks publicēti laikā no 2023.gada septembra līdz 2023.gada novembrim) un partnermedijos (TVNET un Chayka.lv) par tematiku – vietējo skolu gatavība pārejai uz mācībām latviešu valodā vai situācija ar valodas eksāmeniem pirms 2023.gada 1.septembra uzturēšanās atļauju īpašniekiem;

Žurnālistu apmācības (norisinājās 2023.gada augustā) – Re:Baltica pro bono vienas dienas ietvaros nolasīs vairākas lekcijas Latgales reģiona žurnālistiem gan par aktualitātēm pētnieciskajā žurnālistikā, gan faktu pārbaudēs, gan arī pastāstīs, kā veica pētījumu esošās mobilās (pop-up) redakcijas darbības laikā (case study).

Kā minēts Projekta pieteikumā, viens no Projekta pamata mērķiem ir atbalstīt Latgales reģiona neatkarīgo žurnālistiku un paaugstināt tās līmeni mobilajā redakcijā strādājot kopā ar neatkarīgā interneta izdevuma Chayka komandu, kas tiek piesaistīti visu praktisko jautājumu risināšanā. Visi raksti, kas tiks publicēti Re:Baltica mājaslapā un sociālajos tīklos būs latviešu valodā. Ja projekta ietvaros radītie materiāli tiks tulkoti krieviski, tas nenotiks par Projektam piešķirto Programmas finansējumu, bet gan būs partnerredakciju ieguldījums.

Saskaņā ar Programmas vērtēšanas komisijas nolikuma (turpmāk – Vērtēšanas komisijas nolikums)[1], kas apstiprināts ar Fonda padomes 2023.gada 20.janvāra lēmumu, 4.1.punktu –  Projekta pieteikums, ieskaitot tā pielikumus, ir projekta pieteikuma iesniedzēja intelektuālais īpašums. Savukārt Vērtēšanas komisijas nolikuma 4.2.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu vērtēšanas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija, kas vērtēšanas procesa laikā ir pieejama komisijas locekļiem/aizvietotājiem un novērotājiem, kuri parakstījuši deklarācijas par konfidencialitātes ievērošanu. Ievērojot minēto, Fonds nav tiesīgs nosūtīt Jums Projekta pieteikuma pilnu dokumentāciju.

sniegt kritēriju uzskaitījumu, pēc kādiem tika izvērtēti pieteikumi;

Saskaņā ar Programmas konkursa nolikumu (turpmāk – Konkursa nolikums)[2], kas apstiprināts ar Fonda padomes 2023.gada 3.februāra lēmumu, visi projektu pieteikumi tiek vērtēti pēc administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, kas minēti Konkursa nolikuma 5.3.punktā, atbilstības vērtēšanas kritērijiem, kas minēti Konkursa nolikuma 5.4.punktā un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kas minēti Konkursa nolikuma 5.7.punktā.

sniegt personu uzskaitījumu, kas izvērtēja šo pieteikumu;

Vērtēšanas komisijas nolikuma 2.9.1.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu administratīvo vērtēšanu veic Fonda sekretariāta Projektu konkursu un uzraudzības nodaļas (turpmāk – Nodaļas) darbinieki. Savukārt Vērtēšanas komisijas nolikuma 2.12.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu atbilstības un kvalitātes vērtēšanu veic vērtēšanas komisijas locekļi – katru projekta pieteikumu saskaņā ar atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtē vismaz divi vērtētāji neatkarīgi viens no otra. Saskaņā ar Vērtēšanas komisijas nolikuma 2.13.punktu, Nodaļa projektu pieteikumus sadala vērtētājiem pēc aritmētiskā principa, ņemot vērā vērtētāju sniegto informāciju par tiem projektu pieteikumiem, attiecībā pret kuriem tiem ir konstatēts interešu konflikts vai attiecībā uz kuru projektu vērtēšanu ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta attiecīgā vērtētāja darbības objektivitāte un neitralitāte.

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.2.punktu, vērtēšanas komisija sastāv no 4 (četriem) augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā pārstāvji no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikāciju (mediju) programmas (var iegūt sociālo zinātņu grādu (bakalaura vai maģistra) komunikācijas vai mediju studijās), 2 (diviem) mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvjiem – viens no Latvijas Mediju ētikas padomes un viens no Baltijas Mediju izcilības centra – un viņu aizvietotājiem, un 5 (pieciem) valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem 2 (divi) ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, 2 (divi) Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēti pārstāvji un viņu aizvietotājiem, un 1 (viens) Fonda pārstāvis, kurš vada komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

sniegt slēdzienu par šo pieteikumu;

Atsaucoties uz iepriekš minēto, Vērtēšanas komisijas nolikuma 4.2.punkts nosaka, ka projektu pieteikumu vērtēšanas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija, kas vērtēšanas procesa laikā ir pieejama komisijas locekļiem/aizvietotājiem un novērotājiem, kuri parakstījuši deklarācijas par konfidencialitātes ievērošanu. Ņemot vērā, ka vērtēšanas komisijas slēdzieni jeb vērtējuma veidlapas, kurās sniegts vērtējums par projektu atbilstības un kvalitātes kritērijiem ir daļa no vērtēšanas materiāliem, Fonds nav tiesīgs Jums nosūtīt Projekta vērtējumu.

sniegt saņemto atskaiti par projekta īstenošanu (vai informāciju, kad šī atskaite iesniedzama);

Saskaņā ar Projekta īstenošanas līguma 2.1.punktu, Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 2023.gada 1. jūlija līdz 2023.gada 1.novembrim un saskaņā ar Projekta īstenošanas līguma 6.2.punktu, Projekta īstenotājam jāiesniedz noslēguma pārskats līdz 2023. gada 17. novembrim.

sniegt kritēriju uzskaitījumu, pēc kā izvērtēta šī projekta īstenošana (vai informāciju, kad paredzēta izvērtēšana);

Fonds informē, ka tam ir vienlīdzīga pieeja pret visiem Programmas projektu īstenotājiem projektu īstenošanas izvērtēšanā. Visiem projektu īstenotājiem saskaņā ar noslēgto projekta īstenošanas līgumu ir jāiesniedz aizpildīta starpposma un/vai noslēguma pārskata veidlapa par projekta rezultatīvajiem rādītājiem un to atbilstību projekta pieteikumā plānotajam, kā arī aizpildīta noslēguma finanšu atskaites veidlapa[3]. Atsaucoties uz iepriekš minēto, Projekta īstenotājam par Projekta īstenošanu būs jāiesniedz noslēguma pārskats līdz 2023.gada 17. novembrim, savukārt starpposma pārskats nav jāiesniedz, jo projekta īstenošanas periods ir pieci mēneši[4].

sniegt personu uzskaitījumu, kas izvērtēja šī projekta īstenošanu (vai informāciju, kādas personas izvērtēs šī projekta īstenošanu);

Atbilstoši Projekta īstenošanas līguma nosacījumiem, Programmas projektu starpposma un noslēguma atskaites izskata Nodaļas darbinieki.

sniegt slēdzienu par šī projekta īstenošanu (vai informāciju, kad sagatavojams slēdziens par projekta īstenošanu);

Atsaucoties uz iepriekš minēto, Projekta īstenotājam par Projekta īstenošanu būs jāiesniedz noslēguma pārskats līdz 2023.gada 17. novembrim. Atbilstoši Projekta īstenošanas līguma 6.2.2. punktam, Fonds izskata projekta noslēguma pārskatu 20 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas un sagatavo vēstuli par noslēguma pārskata apstiprināšanu, tostarp norāda neattiecināmās izmaksas, ja tādas tiek konstatētas.

sniegt informāciju par to, vai nodibinājums saņēmis plānoto finansējumu pilnā apjomā jau pirms projekta īstenošanas vai arī to plānots izsniegt pēc projekta izvērtēšanas un slēdziena par tā atbilstību iesniegtajam pieteikumam.

Saskaņā ar Projekta īstenošanas līgumu, Fonds ir veicis avansa maksājumu 100% apmērā. Vienlaikus Fonds informē, ka faktiskā kopējo attiecināmo izmaksu summa visiem projektu īstenotājiem tiek noteikta pēc noslēguma pārskata izvērtēšanas un  apstiprināšanas. Ja Fonds kādas izmaksas atzīst par neattiecināmām, Projekta īstenotājam tās Fondam ir jāatgriež, neatkarīgi no tā, kāds ir bijis avansa maksājuma apmērs.

Fonda Projektu konkursu norises un uzraudzības procedūra nosaka, ka, lai pārliecinātos par veikto izmaksu atbilstību un darbību faktisko izpildi, nepieciešamības gadījumā var tikt veikta ārpuskārtas pārbaude klātienē, fokusējoties uz projekta aktivitāšu īstenošanu un saturu. Fonds informē, ka, pamatojoties uz publiskajā telpā izskanējušo informāciju, publiskotajiem attēliem un bažām par to, vai projekta īstenošana norit atbilstoši Programmas mērķim, Fonda pārstāvji ir veikuši ārpuskārtas klātienes pārbaudi Daugavpilī laikā, kad tur norisinājās pop-up redakcijas aktivitāte.

Ņemot vērā, ka Projekta realizācija turpinās un laikā no 2023.gada septembra līdz novembrim vēl ir paredzēts īstenot Projekta aktivitātes (2-4 rakstu izpēte un publikācija latviešu valodā), tad neatbilstību gadījumā atbilstoši Fonda noteiktajām procedūrām pēc noslēguma pārskata izskatīšanas tiks lemts par projekta ietvaros veikto kopējo maksājumu attiecināmību.

Cieņā Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce


[1] Vērtēšanas komisijas nolikums publicēts un pieejams Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

[2] Konkursa nolikums publicēts un pieejams Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

[3] Noslēguma pārskata veidlapa un noslēguma finanšu atskaites veidlapas publicētas un pieejamas Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

[4] Saskaņā ar projekta īstenošanas līguma projektu, projekta īstenotājam starpposma pārskats jāiesniedz, ja projekta īstenošanas periods pārsniedz 5 mēnešus. Projekta īstenošanas līguma projekts publicēts un pieejams Fonda mājaslapā: https://www.sif.gov.lv/lv/atbalsts-medijiem-sabiedriski-nozimiga-satura-veidosanai-un-nacionalas-kulturtelpas-stiprinasanai-latviesu-valoda

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Eiropas Parlamenta vēlēšanas nāk ar uzlabotu vēlēšanu likumu un jaunām iespējām nobalsot

FotoAr katrām jaunām vēlēšanām tiek mazliet pilnveidotas un atvieglotas iespējas nobalsot — Eiropas Parlamenta vēlēšanas jūnija sākumā nav izņēmums. Lasām likumu un aplūkojam, kādas jaunas iespējas un ērtības šogad ieviestas nobalsošanā.
Lasīt visu...

6

Latvijas Televīzija kā pēdējais krievu valodas bastions?

FotoLaikā, kad skolas pāriet uz mācībām tikai latviski, kad atsakāmies no krievu valodas kā otrās svešvalodas, kad pat Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem jāpierāda savas latviešu valodas zināšanas, Latvijas Televīzija (LTV) kā tāds atpakaļrāpulis nākusi klajā ar paziņojumu, ka Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates tā rīkos arī krievu valodā!
Lasīt visu...

18

Ne prātā mums nenāk atcelt debates Krievijas valsts valodā

FotoLatvijas Televīzijas Redakcionālā padome šobrīd neizskata iespēju atcelt plānotās RUS.LSM Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates.
Lasīt visu...

6

Priekšvēlēšanu debatēm jābūt valsts valodā

FotoŅemot vērā sabiedrībā aktualizēto diskusiju par priekšvēlēšanu debašu organizēšanu krievu valodā, partiju apvienība Jaunā Vienotība uzsver, ka īpaši kopš Krievijas brutālā iebrukuma Ukrainā ar Latvijas medijiem ir jākumunicē Latvijas valsts oficiālajā – latviešu – valodā. Arī Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu laikā diskusijām medijos jābūt tikai valsts valodā, tādēļ politisko partiju apvienības Jaunā Vienotība pārstāvji nepiedalīsies priekšvēlēšanu debatēs un raidījumos, kas notiks krievu valodā.
Lasīt visu...

21

Aicinām kritiski vērtēt Tieslietu ministrijas bez sociālo partneru iesaistes un visu ieinteresēto personu informēšanas izstrādāto likumprojektu

FotoSaeimas 2024. gada 16. maija darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā ir iekļauts likumprojekts Grozījumi likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (565/Lp14). Likumprojekts Saeimā iesniegts 2024. gada 17. aprīlī un pirmajā lasījumā izskatīts jau nākamajā dienā. Lai arī likumprojekts skar aptuveni 300 tūkstošus iedzīvotājus, viņu viedoklis tāpat kā vairākos Satversmes tiesas spriedumos izteiktās atziņas un ekspertu brīdinājumi ir ignorēts.
Lasīt visu...

21

Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates Latvijā drīkst notikt tikai valsts valodā – latviešu valodā

FotoKomentējot publiski pieejamo informāciju – Latvijas Televīzija 2024. gada 3., 4., 5. un 6. jūnijā ir paredzējusi Eiropas Parlamenta deputātu kandidātu debates rīkot krievu valodā – Latviešu valodas aģentūra izsaka skaidru nosodījumu, vēršot atbildīgo personu un sabiedrības uzmanību, ka šāda rīcība ir pretrunā gan ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu, gan ar Valsts valodas likumu. Eiropas Savienībā tiek īstenota daudzvalodība – ir 24 oficiālās valodas, tostarp latviešu valoda.
Lasīt visu...

21

Krievvalodīgo debašu iecere savā būtībā ir pretrunā ar Satversmē nostiprināto valsts valodas statusu un tās lomu sabiedrības integrācijā

FotoPar Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (attēlā – tās vadītājs Jānis Siksnis) ieceri noturēt sabiedriskajā televīzijā Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu debates krievu valodā.
Lasīt visu...

21

Aicinu noskaidrot un saukt pie atbildības tos, kuri pieļauj un veicina krievu valodas kā „de facto” otras valsts valodas nostiprināšanu

FotoŅemot vērā, ka Latvijas Republikas Satversmes preambula nosaka, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem;
Lasīt visu...

21

Kur pazuduši lauksaimnieku protesti?

FotoBloķētas lidostas, lielceļi, ostas un tūkstošiem traktoru Berlīnē. Bloķēti ceļi Polijā, degošas riepas un pārrautas barikādes Briselē. Tonnām uz ceļa izbērtu tomātu un bloķētas veikalu ķēdes Spānijā, un visbeidzot – teju 2000 traktoru Latvijas reģionos. Lauksaimnieku protesti Eiropā tika izvērsti iepriekš nepieredzētos apmēros, turklāt, ar katru nākošo protestu tie kļuva aizvien daudzskaitlīgāki un radikālāki. Un tomēr, šīs akcijas, kurām likumsakarīgi bija jānonāk kādā kulminācijas fāzē, pēkšņi gluži vienkārši pazuda.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Briselē nopelnīt jaunam “Nikon” jeb cinisma augstākā pakāpe Anša Pūpola izpildījumā

7. maijā Latvijas publisko telpu pāršalca ziņa, ka Daces Melbārdes vietu Eiropas Parlamentā (EP) ieņems...

Foto

Vai “Jaunā Vienotība” spēj sev un citiem atzīt, ka stulbi sanāca?

Esat kādreiz mēģinājuši stiept gumiju? Pašlaik vadošā partija ar to nodarbojas. Vērojot viņus, atdarinot vai...

Foto

Pirms 150 gadiem dzimis demokrāts un tiesībnieks ar dzejnieka sirdi Miķelis Valters

“Viņu uzskata par pirmo latvieti, kurš 1903. gadā žurnāla "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju...

Foto

Vēsturiskas precizitātes labad 4. maijs tomēr būtu atkal jānosauc par “Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienu”

Komentāru rakstu 5. maija pēcpusdienā. Ir svētdiena. Šonedēļ sanākušas trīs...

Foto

Latvijas otrā dzimšanas diena: kā mums ir veicies?

Manā skatījumā 4.maijs ir Latvijas otrā dzimšanas diena. Un ne tikai svinīgā ziņā, bet arī tajā, kā to...

Foto

Nolikt ziedus nepareizā vietā – tas mūsdienu Latvijas PSR ir noziegums!

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirknis no 15. marta līdz 14. aprīlim piefiksējis trīs...

Foto

Par varu

Kad sapulces telpā ienāk starojoša sieviete un visi vīrieši uz mirkli pazaudē domas pavedienu, vai šai sievietei kāds pie durvīm piešķīra varu tā izrīkoties?...

Foto

Dažas pārdomas Edgara Kauliņa dzimšanas dienā

Aprit gadskārta, kopš dzimis viens no mūsu novada cilvēkiem, kas ne tikai atstājis daudzus nostāstus par sevi, bet arī izraisījis...

Foto

Vai esam ceļā uz “Baltijas tīģera” stāstu? Izskatās - būs jāpagaida

Man bija gods piedalīties smalkā politekonomiskās elites pasākumā (ar stilīgu nosaukumu LaSER vai “lāzers”), kur...

Foto

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? 8 no 10 stabila

Cik stabila ir Evikas Siliņas koalīcija? Es teiktu 8 no 10 stabila, jo…  Jaunā Vienotība (JV) ir atdevusi...

Foto

Jūs smiesieties, bet neko ticamāku mēs nespējām sacerēt

Politisko partiju apvienība Jaunā Vienotība vēršas Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (turpmāk KNAB) ar iesniegumu par slēptās priekšvēlēšanu aģitācijas vēršanu...

Foto

Zog, acīs skatīdamies, bet stāsta, ka tas visvairāk ir vajadzīgs pašiem apzagtajiem

Jampadracis ap Lucavsalas ežiem un futbola stadionu parādīja, cik dīvainā Latvijā mēs dzīvojam. Turklāt...

Foto

Cīņā pret nomelnošanu un nevajadzīgām intrigām – Mūzikas akadēmijas skandāla aizkulises

Vēlos padalīties ar sajūtām un lieliem novērojumiem par to, kas notiek, - par reālo situāciju...

Foto

Krievijas aktivitātes var uzskatīt par šokējoši efektīvām, un Latvijas „sabiedrisko” mediju mērķtiecīgā kampaņa par krievu valodu šobrīd jāskata šajā kontekstā

Drošības eksperti vienbalsīgi norāda uz to,...

Foto

Sankciju patiesais labums: Apvienotā saraksta plāns aizvērt ostas varētu arī nebūt nejaušs

Deklarētais mērķis - atbalsts Ukrainai Latvijas ostu paralizēšanai - šķiet šizofrēnisks, jo kā gan...

Foto

Priekšlikums ir tikai par mūsu nodokļu maksātāju segtajām atlīdzībām

Atsaucoties uz 2024. gada 18. aprīļa publikāciju "Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām,...

Foto

Aicinājums valsts amatpersonai Kristovskim: pirms publicēt ziņas par svešām algām, atklājiet savus ikmēneša ienākumus!

Ģirts Valdis Kristovskis iesniedzis Saeimā priekšlikumu publicēt jebkuras valsts amatpersonas ienākumus ik...

Foto

„Re:Baltica” cenšas izdarīt uz spiedienu uz Sabiedrības integrācijas fondu, tam izvērtējot šīs organizācijas rīcību ar nodokļu maksātāju naudu

Publiskajā telpā tiek apspriesta Re:Baltica projektu vērtēšana, kuri...

Foto

Mazie modulārie kodolreaktori (SMR) – sapņi un realitāte

Igaunija plānojot būvēt divus līdz četrus, savukārt Polija pat 25 mazos kodolreaktorus. Presē bija pārmetumi, ka Latvija atpaliekot...

Foto

“Iekļaujošas valodas ceļvedis” ir valodas manipulācija, kas deformē valodas struktūras un pasaules uztveri

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2024. gada 10. aprīļa sēdē (protokola...

Foto

Sāga par nogriezto ausi

Domāju, visi, kas mazliet seko notikumiem pasaulē, zina, ka, aizturot aizdomās turamos par terora aktu “Crocus City Hall”, vienam no notvertajiem nogrieza...

Foto

Kad barbari un svoloči, ķengu portāli un vajātāju orda beigs uzbrukt sabiedriskajiem medijiem?

Es zinu, mani bērni, mani jaunie draugi, mani ilggadējie žurnālista ceha biedri, arī...

Foto

No strupceļa uz atdzimšanu

Draugi un domubiedri! Mēs esam nacionālās atdzimšanas priekšvakarā! Un es zinu, ka daudzi šobrīd man nepiekritīs. Tik tiešām – brīžiem šķiet, ka...

Foto

Tabu jautājumi par Latvijas ekonomiku

Pēdējo gandrīz trīsdesmit gadu laikā Latvijas iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju salīdzināmajās cenās palielinājies vairāk nekā trīs reizes (runa ir par...

Foto

Mediju diskusija Rīgas pilī atsedz līdz šim slēptās problēmas sabiedriskajos medijos

Pirmdien Rīgas pilī notikusī valsts prezidenta Edgara Rinkēviča rosinātā diskusija par sabiedrisko mediju nākotnes attīstību...

Foto

„Sabiedriskie” mediji uzsāk atklātu konfrontāciju ar Latviju

“Latvijas radio” redaktori un citi vadošie publicējuši atklāto vēstuli, kurā gaužas, ka apdraudēta vārda brīvība, ka soctīklos žurnālisti saņem...

Foto

Sabiedriskais medijs, plurālisms un demokrātija

Pirmkārt, mediji nav ceturtā vara, tā ir tā saucamā ceturtā vara. Ieskatāmies Satversmē un redzam, ka mums kā jau demokrātiskā valstī ir trīs...

Foto

Atbalstiet mūsu runas brīvību, liedzot to citiem, kuru viedoklis nav ne pareizs, ne svarīgs!

Pēdējo nedēļu laikā Latvijā ir pastiprinājušās jau agrāk novērotas tendences, kas liecina...

Foto

Prezidenta Makrona paziņojumi paver jaunas politikas iespēju

Jāsaka, ka Francijas prezidenta Makrona pēdējo nedēļu paziņojumi attiecībā uz iespējamo spēku izvietošanu Ukrainā, kā arī vārdu apmaiņa ar...

Foto

Labā un ļaunā saknes

Ādolfs Hitlers, atbildot uz žurnālista jautājumu, kāpēc viņu ievēl arvien vairāk un vairāk cilvēku, atbildēja: "Viņi mani izvēlas, jo kaut kur dziļi...

Foto

Krišjāņa Kariņa Briseles scenārija psiholoģiskā kļūda

Tieši pirms Lieldienu brīvdienām Latvijas politisko dzīvi satricināja vietējas nozīmes polittrīce – no amata atkāpās ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Tas...

Foto

Nelāgi sanācis IRšiem...

Pirms kāda laiciņa rakstīju, ka abonējamais reklāmas buklets “IR” sācis interesēties par Ogres novadā nodarbinātajiem maniem domubiedriem. Tagad “sensacionālais” raksts beidzot ir iznācis...

Foto

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm

Lieldienas ir labākā atbilde dzīves krīzēm. Īpaši šobrīd, kad krīžu daudzums pats jau ir pietuvojies krīzes līmenim – politiskā krīze,...

Foto

„Slikto” valodu vaininieki

Krievu valodas noturībā Latvijā vainojami nevis krievi, bet latvieši, un tā ir mūsu, nevis krievu mentalitātes īpašība, kas ar kaimiņu liek runāt viņa...

Foto

Seksuālo attiecību svārsts. Tuvojamies vīriešu ierobežošanas ekstrēmam

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere ir rosinājusi noteikt kriminālatbildību par seksuālu uzmākšanos. “Seksuālā uzmākšanās ir cilvēka cieņas aizskaršana. Tā aptver...

Foto

Nē seksuālai vardarbībai!

Izskatās, ka ejam uz to, ka vīrietis ar sievieti varēs iepazīties un ielaisties tikai tad, ja neviens nav ar citu, ja tas notiek...