Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Šoreiz nerunāsim par MK 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” atbilstību Satversmei vai citiem normatīviem aktiem. Šoreiz runāsim par to, ka Valsts ieņēmumu dienests, kuru joprojām turpina “vadīt” ģenerāldirektores izstrādājums Ieva Jaunzeme, savā patvaļā grib pat pārspēt valdību un atstādināt nevakcinētus  darbiniekus bez darba algas saglabāšanas jau no 2021.gada 26.oktobra! Nosūtu visiem VID darbiniekiem nosūtīto e-pastu. Pielikumā - dokumenti, uz kuriem ir atsauces e-pastā.

Valsts ieņēmumu dienesta Personālvadības pārvaldes paziņojums darbiniekiem

Labdien! Atbilstoši Valsts kancelejas sniegtajam skaidrojumam par Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.2. apakšpunktā noteikto pienākumu uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā 10 dienu laikā no informācijas saņemšanas, Personālvadības pārvalde informē:

par nodarbinātajiem, kuri vakcināciju nebūs uzsākuši atbilstoši VID 2021. gada 12. oktobra rīkojuma Nr. 281 “Par Valsts ieņēmumu dienesta nodarbināto darba pienākumu izpildi ārkārtējās situācijas laikā” 1.1.5. apakšpunktā noteiktajā termiņā, proti, 10 dienu laikā no šī rīkojuma saņemšanas dienas, tiks izdots rīkojums par dīkstāves bez darba samaksas saglabāšanas noteikšanu.

Tādējādi par nodarbinātajiem, kuri nav uzsākuši vakcinācijas procesu vai nav uzrādījuši apliecinājumu par vakcinācijas procesa uzsākšanu (pirmās vai otrās devas saņemšanu), ar 2021. gada 26. oktobri tiks izdots rīkojums par dīkstāves bez darba samaksas saglabāšanas noteikšanu.

Nodarbinātais varēs atsākt pildīt amata pienākumus, kad būs informējis Personālvadības pārvaldi un tiešo vadītāju par sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta iegūšanu un būs izdots rīkojums par dīkstāves noteikšanas atcelšanu.

Papildus informējam, ka dīkstāve netiks noteikta tiem nodarbinātajiem, kuriem ir objektīvs ar veselību saistīts iemesls atlikt vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku un par minēto nodarbinātais kopā ar iesniegumu DVS (VID nodarbināto iesniegumi un citi dokumenti -> Par vakcināciju) iesniedz klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai klīniskās universitātes slimnīcas speciālistu konsilija atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19 uz noteiktu laiku. Šajā laikā nodarbinātais var turpināt pildīt amata pienākumus attālināti, bet klātienē – uzrādot sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu.

!!! Līdz ar to aicinām nodarbinātos savlaicīgi uzsākt vakcinācijas procesu, kā arī atgādinām, ka atbilstoši VID rīkojuma Nr. 281 1.1.7. apakšpunktā noteiktajam līdz 2021. gada 25. oktobrim (VID rīkojumā Nr. 281 ir līdz 27. oktobrim, taču minētais rīkojums un tajā noteiktais termiņš tiks grozīts) jāiesniedz iesniegums DVS (VID nodarbināto iesniegumi un citi dokumenti -> Par vakcināciju).

RĪKOJUMS

12.10.2021.

Nr. 281

Par Valsts ieņēmumu dienesta nodarbināto darba pienākumu izpildi ārkārtējās situācijas laikā

Lai paredzētu atbilstošu pasākumu kopumu Covid-19 infekcijas izplatības laikā, efektīvi aizsargātu sabiedrības (t.sk. nodarbināto un pakalpojumu saņēmēju) veselību un drošību[1], samazinātu Covid-19 inficēšanās un izplatības riskus, kā arī nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) darbības nepārtrauktību, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 662) un Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto, uzdodu:

VID ierēdņiem un darbiniekiem (turpmāk – nodarbinātais):

amata pienākumu izpildi veikt attālināti, ja darba specifika to pieļauj;

amata pienākumu izpildi klātienē veikt tiem VID nodarbinātajiem, kuru amatu saraksts apstiprināts VID rīkojumā par amatiem, kuri amata pienākumus nevar veikt attālināti, kā arī atsevišķos gadījumos īslaicīgi citiem VID nodarbinātajiem ar derīgu Covid-19 testu vai vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

veicot uzraudzības, kontroles (t.sk. tematisko pārbaužu), operatīvās vai izmeklēšanas darbības, vai administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu klātienē (piem., VID objektā, nodokļu maksātāju telpās utml.), ir nepieciešams derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Saskaņā ar šī rīkojuma 1.2.1.apakšpunktā noteikto, atsevišķos gadījumos pieļaujams derīgs sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts;

VID objektos ierasties tikai ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas[2] vai pārslimošanas sertifikātu[3], vai:

līdz 2021. gada 19. oktobrim – ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai ārstniecības iestādē veiktu antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām;

no 2021. gada 20. oktobra līdz 15. novembrim – ar Covid-19 testēšanas sertifikātu;

šī rīkojuma 1.1.4.1. un 1.1.4.2. apakšpunktā minētā Covid‑19 testēšanas sertifikāta iegūšanas (t.sk. Covid-19 testa veikšanas) izdevumus nodarbinātais sedz no personīgajiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, ja VID ar atsevišķu rīkojumu ir noteicis, ka nodarbinātajam tiek atlīdzināti Covid‑19 testa veikšanas izdevumi;

nodokļu maksātājiem pakalpojumus klientu apkalpošanas vietās sniedz tikai ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

ja nodarbinātais vēl nav vakcinējies vai nav uzsācis vakcinācijas procesu, uzsākt vakcināciju ne vēlāk kā septiņu dienu laikā no šī rīkojuma saņemšanas dienas un to pabeigt ne vēlāk kā septiņas dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa (izņemot, ja nodarbinātajam ir derīgs pārslimošanas sertifikāts);

nekavējoties uzrādīt vai nosūtīt šī rīkojuma 1.1.4. apakšpunktā minētos dokumentus pēc tiešā vadītāja vai Personālvadības pārvaldes (turpmāk – PP) Personāla apkalpošanas daļas nodarbināto pieprasījuma;

ne vēlāk kā līdz 2021. gada 27. oktobrim aizpildīt iesniegumu (1. pielikums) Dokumentu vadības sistēmā (turpmāk – DVS), ja uz rīkojuma izdošanas brīdi nav derīga vakcinācijas sertifikāta:

par vakcinācijas pret Covid-19 infekciju uzsākšanu un pabeigšanas termiņu vai par pieņemto lēmumu saistībā ar Covid-19 vakcinācijas neuzsākšanu;

par to, ka saskaņā ar ģimenes vai ārstējošā ārsta ieteikumu vakcinācija uz noteiktu laiku objektīvu iemeslu dēļ ir atlikta, pievienojot ģimenes vai ārstējošā ārsta izziņu. Nodarbinātā pienākums ievērot MK noteikumu Nr. 662 219. punktā noteikto un nekavējoties informēt PP par klīniskās universitātes slimnīcas konsilija sniegto atzinumu;

par pārslimošanas sertifikāta derīguma termiņu un par vakcinācijas pret Covid-19 infekciju uzsākšanu plānoto termiņu vai par pieņemto lēmumu saistībā ar Covid-19 vakcinācijas neuzsākšanu;

amata pienākumus veicot attālināti, ir pienākums:

visu darba laiku izmantot amata pienākumu izpildei;

atbilstoši iespējām iekārtot darba vietu dzīvesvietā tādā veidā, lai novērstu iespējamos riskus darba aizsardzībā;

nodrošināt personas datu un citas ar likumu aizsargājamas informācijas aizsardzību un to, lai, veicot amata pienākumus attālināti, trešajām personām nav pieejama informācija par nodarbinātā veicamajiem pienākumiem, uzdevumiem un apstrādājamiem datiem;

pirms attālinātā darba uzsākšanas pāradresēt dienesta tālruņa zvanus uz privātā tālruņa numuru;

struktūrvienību vadītājiem (daļu, nodaļu vadītājiem, virsuzraugiem, muitas maiņas vadītājiem):

atbilstoši iespējām un darba specifikai līdz 2021. gada 14. novembrim pārstrukturēt uzraudzības, kontroles (t.sk. tematisko pārbaužu), operatīvās vai izmeklēšanas darbību, vai administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu klātienē un to izpildē prioritāri norīkot nodarbinātos ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

ja padotībā esošais nodarbinātais, uzsākot amata pienākumu izpildi klātienē, neuzrāda vai nenosūta šī rīkojuma 1.1.4. apakšpunktā minētos dokumentus, nepielaist nodarbināto pie amata pienākumu izpildes klātienē, kā arī DVS ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā sagatavot aktu (2. pielikums) un to parakstīt, ja iespējams, pievienot nodarbinātā paskaidrojumu par šajā rīkojumā noteikto prasību neievērošanas iemesliem;

līdz 2021. gada 22. oktobrim informēt PP, nosūtot uz e-pasta adresi [email protected] apkopotā veidā informāciju par savā struktūrvienībā nodarbināto vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esību vai vakcinācijas pret Covid-19 infekciju uzsākšanu un pabeigšanas termiņu, vai par pieņemto lēmumu nevakcinēties pret Covid-19 infekciju (norādot nodarbināto vārdus un uzvārdus);

ar 2021. gada 15. novembri padotībā esošo nodarbināto, kurš nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, nepielaist pie amata pienākumu izpildes;

kontrolēt to padotībā esošo nodarbināto vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta[4] vai līdz 2021. gada 14. novembrim derīga Covid-19 testa esību, kuri amata pienākumus veic klātienē. Minētā fakta apliecinošus dokumentus pēc saņemšanas un apskates nekavējoties iznīcināt;

atbilstoši iespējām informēt padotībā esošos nodarbinātos (t.sk. arī attaisnotā prombūtnē esošos) par šajā rīkojumā noteiktajām prasībām;

publiskos pakalpojumus[5] sniegt:

attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta, izņemot pakalpojumu sniegšanu Muitas pārvaldes muitas kontroles punktos;

nodrošināt, ka kontroles pasākumu (t.sk. tematisko pārbaužu) veikšanu un administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu klātienē veic VID nodarbinātie, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

ja nodarbinātais nevar uzrādīt kādu no šī rīkojuma 1.1.4. apakšpunktā minētajiem dokumentiem (līdz 2021. gada 14. novembrim), nodarbināto nepielaist pie amata pienākumu izpildes klātienē (dīkstāve) un nodarbinātajam par šo laiku neizmaksāt darba samaksu.

Patstāvīgās struktūrvienības vadītājam:

līdz 2021. gada 22. oktobrim VID ģenerāldirektoram iesniegt VID un attiecīgās patstāvīgās struktūrvienības darba plānos 2021. gadam noteikto uzdevumu izpildes redzējumu, ņemot vērā noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus;

izvērtēt iespēju nodarbinātajam, kurš neplāno vakcinēties pret Covid‑19 un kuram atbilstoši pašreizējam amatam nav iespējams strādāt attālināti, uzdot līdz 2021. gada 14. novembrim pildīt citus amata pienākumus.

Šī rīkojuma spēkā esības laikā VID 2021. gada 7. maija iekšējos noteikumos Nr. 37 “Darba aizsardzības instrukcija Nr. 1-2021 darbam ar biroja tehniku” noteiktās prasības darba vietas iekārtošanai attiecībā uz attālināto darba vietu (nodarbinātā dzīvesvietā) ir rekomendējamas.

Tiešais vadītājs vienas dienas laikā, izmantojot DVS uzdevumu “Iepazīties”, nodrošina pakļautībā esošo nodarbināto iepazīstināšanu ar šo rīkojumu. Nodarbinātajam vienas dienas laikā iepazīšanos ar šo rīkojumu apliecināt DVS, nospiežot pogu “Pabeigt iepazīšanos”. Tiešais vadītājs nodrošina kontroli pār padotībā esošo nodarbināto iepazīšanos DVS ar šo rīkojumu.

Atzīt par spēku zaudējušu VID 2021. gada 21. jūlija rīkojumu Nr. 200 “Par Valsts ieņēmumu dienesta darba organizāciju saistībā ar Covid-19 izplatību”.

Rīkojumu publicēt VID Koplietošanas sistēmas Krātuves vietnē sadaļā “Personāla vadības dokumenti” – “Darba kārtība” – “Darba laika organizēšana”.

Ģenerāldirektore   I. Jaunzeme

Anotācija

Ņemot vērā Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteikto, ir aktualizēts un jaunā redakcijā izdots VID rīkojums par VID darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā.

Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta lēmumam visi valsts un pašvaldību institūciju (tai skaitā kapitālsabiedrību) darbinieki un amatpersonas no 2021. gada 15. novembra savus amata pienākumus var veikt tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tādējādi aicinām rūpīgi iepazīties ar VID rīkojumā par VID darba organizāciju noteikto.

Būtiskākās izmaiņas:

- darbs klātienē līdz 2021. gada 14. novembrim tiek veikts epidemioloģiski daļēji drošā vidē (atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas vai tādas personas, kuras var uzrādīt negatīvu testēšanas rezultātu), izņemot  uzraudzības, kontroles, operatīvās un izmeklēšanas laikā, kad tajā piedalās nodokļu maksātājs;

- darbs klātienē ar 2021. gada 15. novembri tiek veikts epidemioloģiski drošā vidē (atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas), izņemot  uzraudzības, kontroles, operatīvās un izmeklēšanas laikā, kad tajā piedalās nodokļu maksātājs;

- nodarbinātie amata pienākumu izpildi veic attālināti, ja darba specifika to pieļauj;

- amata pienākumu izpildi klātienē veic tikai nodarbinātie:

1. kuru amati noteikti VID rīkojumā “Par amatu, kuri amata pienākumu izpildi nevar veikt attālināti, saraksta apstiprināšanu”;

2. lai klātienē (piem., VID objektā, nodokļu maksātāju telpās utml.) veiktu uzraudzības, kontroles (t.sk. tematisko pārbaužu), operatīvās vai izmeklēšanas darbības, vai administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu;

3. kuriem amata pienākumu izpildes ietvaros nepieciešama īslaicīga ierašanās VID objektā

4. kuriem ir derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai arī derīgs Covid‑19 tests (tikai līdz 2021. gada 19. oktobrim) vai derīgs sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts (tikai līdz 2021. gada 14. novembrim);

ar 2021. gada 15. novembri VID nodarbinātie amata pienākumus (neatkarīgi vai tie tiek veikti klātienē vai attālināti) var veikt tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Struktūrvienību vadītājiem:

- atbilstoši iespējām un darba specifikai līdz 2021. gada 14. novembrim pārstrukturēt uzraudzības, kontroles (t.sk. tematisko pārbaužu), operatīvās vai izmeklēšanas darbību, vai administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu klātienē un to izpildē prioritāri norīkot nodarbinātos ar derīgu sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

- ja padotībā esošais nodarbinātais, uzsākot amata pienākumu izpildi klātienē, neuzrāda vai nenosūta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai derīgu Covid‑19 testa rezultātu (līdz 2021. gada 14. novembrim), nepielaist nodarbināto pie amata pienākumu izpildes klātienē, kā arī Dokumentu vadības sistēmā ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā sagatavot aktu, to parakstīt, ja iespējams pievienot nodarbinātā paskaidrojumu par noteikto prasību neievērošanas iemesliem;

- līdz  2021. gada 22. oktobrim jāinformē Personālvadības pārvaldi apkopotā veidā par savā struktūrvienībā nodarbināto vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta esamību, vakcinācijas pret Covid-19 infekciju uzsākšanu un pabeigšanas termiņu vai par pieņemto lēmumu nevakcinēties pret Covid-19 infekciju;

- ar 2021. gada 15. novembri padotībā esošo nodarbināto, kurš nav uzrādījis vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, nepielaist pie amata pienākumu izpildes;

      - jākontrolē padotībā esošo nodarbināto vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai derīga Covid-19 testa esamību, kuri amata pienākumu izpildi veic klātienē;

- atbilstoši iespējām jāinformē padotībā esošos nodarbinātos (t.sk. attaisnotā prombūtnē esošos) par rīkojumā noteiktajām prasībām.

Patstāvīgās struktūrvienības vadītājam:

līdz 2021. gada 22. oktobrim VID ģenerāldirektoram iesniegt VID un attiecīgās patstāvīgās struktūrvienības darba plānos 2021. gadam noteikto uzdevumu izpildes redzējumu, ņemot vērā noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus.

Nodarbinātajiem t.sk., visa līmeņa vadītājiem:

jāievēro noteiktās prasības attiecībā uz amata pienākumu izpildi klātienē. Klātienē atrasties atbilstoši rīkojumā noteiktajos gadījumos un tikai ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai derīgu testēšanas sertifikātu (līdz 2021.gada 14.novembrim), kurš veikts par nodarbinātā personīgajiem līdzekļiem (ja tas nav noteikts citā rīkojumā). Tiešajam vadītājam derīgu Covid-19 testa rezultātu uzrādīt vai nosūtīt (pa tālruni vai elektroniski e-pastā) pirms amata pienākumu uzsākšanas klātienē; 

jāinformē tiešo vadītāju par īslaicīgu ierašanos klātienē rīkojumā noteiktajā gadījumā;

jāuzrāda vai jānosūta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai derīgs Covid-19 testa rezultāts pēc tiešā vadītāja, Personālvadības pārvaldes Personāla apkalpošanas daļas nodarbināto pieprasījuma;

veicot uzraudzību, kontroli vai izmeklēšanas darbības, nav pienākums uzrādīt sadarbspējīgu sertifikātu personām attiecībā uz kurām tiek veiktas iepriekš minētās darbības;

jāizpilda prasības attiecībā uz vakcināciju (visiem nodarbinātajiem, t.sk. tiem, kuri amata pienākumus veic attālināti):

jāuzsāk vakcināciju ne vēlāk kā 7 dienu laikā no rīkojuma saņemšanas dienas (prombūtnē esošajiem – nodarbinātā privātā elektroniskā pasta adresē vai no VID vēstules saņemšanas deklarētās dzīvesvietas  adresē) un to jāpabeidz ne vēlāk kā 7 dienas pēc vakcīnas lietošanas instrukcijā norādītā īsākā termiņa (rīkojuma 1.1.5.punkts);

līdz 2021. gada 27. oktobrim iesniegt iesniegumu (rīkojuma 1.1.7.punkts).

Ja līdz 2021. gada 14. novembrim nevar uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ir informējis, ka neveiks vakcināciju pret Covid-19 infekciju, nodarbināto ar 2021. gada 15. novembri nepielaiž pie amata pienākumu izpildes klātienē (atstādina) un nodarbinātajam par šo laiku neizmaksā darba samaksu.

1. pielikums Valsts ieņēmumu dienesta 12.10.2021. rīkojumam Nr. 281

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram

IESNIEGUMS

Par Covid-19 vakcināciju

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.2. un 5.3. apakšpunktā noteikto prasību, ka no 2021. gada 15. novembra valsts institūciju darbinieki un amatpersonas amata pienākumus var veikt tikai tad, ja ir Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, informēju, ka:

(atzīmēt  ar x)

esmu uzsācis ________ (dd.mm.gg.) vakcināciju pret Covid-19 infekciju, plānotais pabeigšanas termiņš ir ____________________ (pievienot saņemto vakcinācijas karti)

man ir pārslimošanas sertifikāts ar beigu termiņu__________, un līdz sertifikāta beigu termiņam:

uzsākšu vakcināciju, plānoju to_______(mm.gg.)

neplānoju veikt vakcināciju pret Covid-19 infekciju

esmu pieņēmis/usi lēmumu neveikt vakcināciju pret Covid-19 infekciju

saskaņā ar ārsta ieteikumu vakcinācija uz noteiktu laiku ir atlikta, un dokumenti tiks iesniegti klīniskās universitātes slimnīcas konsilijam atzinuma sniegšanai (pievienot ārsta izsniegto izziņu)

2. pielikums Valsts ieņēmumu dienesta 12.10.2021. rīkojumam Nr. 281

AKTS

Par V.Uzvārds nepielaišanu pie amata pienākumu izpildes

_____________________________________________________________________

(struktūrvienība, amats, vārds, uzvārds)

_______________________________ plkst. ________ ieradās klātienē darba vietā

(datums)

_____________________________________________________________________

(adrese, pilsēta, kabineta vai darba vietas numurs)

un tiešajam vadītājam neuzrādīja (atbilstošo atzīmēt ar “X”):

sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;

sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu vai derīgu Covid-19 testa rezultātu (atbilstoši MK noteikumos Nr. 662 noteiktajam).

*Ja iespējams, pielikumā pievieno faktu apliecinošus dokumentus (piemēram, pieprasījums e-pastā iesniegt sertifikātu) un nodarbinātā kontakttālruni saziņai ____________________________.

Tiešā vadītāja amata pilns nosaukums      (paraksts)        V. Uzvārds


[1] Publisks pakalpojums – valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšana.

[2] Izsniedz personai, kurai atbilstoši Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētai vai Pasaules Veselības organizācijas atzītai vakcīnas lietošanas instrukcijai ir ievadīts pilnam vakcinācijas kursam ar konkrēto vakcīnu atbilstošs vakcīnu devu skaits (vai jauktas devas atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai) un kurai ir pagājušas 14 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, kā arī persona, kurai ar RNS testu ir apstiprināta inficēšanās ar SARS CoV-2 un ir ievadīta Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīga regulatora reģistrēta vai Pasaules Veselības organizācijas atzīta viena vakcīnas deva un kurai no tās ievades ir pagājušas 14 dienas.

[3] Izsniedz personai, kurai ir apstiprināta Covid-19 diagnoze, veicot RNS testu, un kurai kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa vienas saslimšanas epizodes ietvaros, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, ir pagājušas 11 dienas, bet ne vairāk kā 180 dienas.

[4] Sertifikāta derīgumu pārbauda tīmekļvietnē www.Covid19sertifikats.lv (sadaļā “verificēt sertifikātus”) vai lietotnē Covid19Verify, izmantojot sertifikāta QR kodu.

[5] Publisks pakalpojums – valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšana.

Novērtē šo rakstu:

0
0

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Sasparojoties Ministru prezidentam un nozares ministram kā ekonomistam, veselības aprūpes reformu varētu veikt relatīvi ātri

FotoVeselības aprūpes sistēma sasniegusi kritisko punktu un sabruks, ja turpmāk par prioritāti nekļūs ārstniecības personu kadru politika; reformas nebūs iespējamas, kamēr netiks aktualizēta gan privātpersonas (pacienta), gan ārsta līdzšinējā statusa neatbilstība starptautisko līgumu un Pacientu tiesību likuma normām un sakārtotas tiesiskās attiecības valsts finansēto pakalpojumu jomā.
Lasīt visu...

pietiek_postit

Runāsim atklāti: faktiski finanšu sektors šobrīd ir kļuvis par viena valsts dienesta vadītājas īstenotās politikas upuri

FotoPirms dažiem gadiem gan ierēdniecība, gan politiskie lēmēji pēc neskaitāmiem ārvalstu organizāciju un Latvijas stratēģisko sabiedroto ieteikumiem nonāca pie loģiska atklājuma, ka pagājušā gadsimta 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā izveidotais banku darbības modelis gan ģeopolitisko, gan pieaugošās uzraudzības apstākļu rezultātā vairs nav dzīvotspējīgs. Proti, būt par NVS valstu starptautisko norēķinu jeb ASV dolāru transakciju centru nav iespējams.
Lasīt visu...

21

Vainot sabiedrību, ka politiķi ir noveduši valsti pie sašķeltības, var tikai paši politiķi

FotoIerobežojumi turpinās, un arī protesti turpinās. Cēloņsakarība ārkārtīgi vienkārša un to izsaka Delfu raksta pēdējā rindkopa: "Neskatoties uz augsto vakcinācijas līmeni, vairākām Eiropas valstīm nācies atjaunot karantīnas ierobežojumus, lai apturētu jaunu Covid-19 vilni."
Lasīt visu...

6

Hunta, sargies buntavnieka!

FotoSāksim ar to, kas manā skatījumā ir hunta. Tie ir 62 deputāti, kas veica valsts apvērsumu, atņemot balsstiesības t.s. deputātiem-antivakseriem. Pučistiem jāpieskaita arī ministri iz valdības, kas kā aste luncina parlamenta “kvekšu” korpusu. Visbeidzot prezidents, kas pēc puča neierosināja Saeimas atlaišanu.
Lasīt visu...

18

Viltus zaļuma parāde Glāzgovā

FotoAr apņemšanos par globālās sasilšanas ierobežošanu un skaļiem saukļiem par virzību uz fosilā kurināmā izskaušanu, noslēgusies ANO klimata konference (COP26) Glāzgovā. Visnezaļākā konference, kāda pēdējo sešu gadu laikā pasaulē organizēta, kurā šogad tika demonstrēta klajas divkosības paraugstunda. Līdz ar to paradoksāli un nožēlojami vienlaikus, ka tās mērķis bija vienoties par pasaules zaļajiem pamatmērķiem!
Lasīt visu...

21

Es iestājos par principu “baznīcu baznīcai”

FotoArvien skaļāk publiskajā telpā sevi piesaka sakrālā mantojuma tēma. Apsveicami, ka diskusijās par Svētā Pētera baznīcas tālāko likteni sabiedrība nav vienaldzīga. Kas būs šī izcilā, Rīgai tik nozīmīgā kultūras pieminekļa nākamais saimnieks, ir satraucis baznīcu, Rīgas pašvaldību, kultūras mantojuma ekspertus, Saeimas politiķus, pat valsts prezidentu. Uz izveidojušos situāciju vēlams paskatīties ar vēsu prātu.
Lasīt visu...

21

Nu cik var gvelzt par vīrusu un pandēmiju visādu sviestu?! Kā nav pašiem apnicis!

FotoDivu gadu laikā nebeidz pārsteigt idiotisma līmenis, kas turpina arvien sazelt ap koronavīrusa tēmu, — laikmetā, kad informācija ir tik pieejama kā nekad, jāatceras itāļu teiciens: “Idiotu māte vienmēr ir gaidībās.”
Lasīt visu...

18

Zemes piespiedu nomas attiecības tiek izbeigtas netaisnīgi, uzliekot jaunu slogu dzīvokļu īpašniekiem

FotoPieņemot “Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu”, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem tiek uzlikts jauns, nesamērīgs slogs - viņiem zeme jāizpērk par 100% no kadastrālās vērtības, lai gan vidējā vērtība šiem zemes gabaliem ir 30% no kadastra. Saeimas “Saskaņas” frakcija uzskata šādu pieeju piespiedu nomas attiecību izbeigšanai par netaisnīgu un balsoja pret šo likumu.
Lasīt visu...

18

Glābiet, palīdziet un jūtiet līdzi, zemes baroniem atņem peļņu!

Foto29. oktobrī spēkā stājās Tieslietu ministrijas (TM) izstrādātie un Saeimas pieņemtie grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību". Grozījumu izstrādāšanas formālais nolūks – sakārtot attiecības starp zemes un būvju, ēku un dzīvokļu īpašniekiem tā sauktā piespiedu dalītā īpašuma gadījumā. Valsts šīs attiecības visai neveiksmīgi mēģina kārtot jau daudzu gadu garumā, ir vairākkārt ticis grozīts likums, kā arī pieņemti vairāki Satversmes tiesas spriedumi, kuriem vismaz teorijā būtu jābūt kā bākām likumdevējam jauna regulējuma izstrādē.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Mums vajag jūsu naudu, lai radītu jums vairāk burvīga satura par slepkavībām un maniakiem

Pirms apaļa gada šai datumā dienas gaismu ieraudzīja mūsu lolojums, daudzreiz nomērīts...

Foto

Vai tiekam gatavināti Latvijas iznīcināšanai?

“Opozīcija Saeimā iegājusi pilnīgā destrukcijā – iesnieguši virkni priekšlikumu atņemt aizsardzības budžetam vairākus desmitus miljonu eiro... Brīdī, kad pirmo reizi pēc...

Foto

Mums ir par maz ministru, vajag vēl, un tad viss būs kārtībā!

Labas pārvaldības princips paredz, ka sabiedrības interesēs valsts pārvalde tiek pastāvīgi uzlabota. Nevienā valstī valsts...

Foto

Es tiešām ļoti gribēju atbalstīt budžetu, bet...

Es tiešām ļoti gribēju atbalstīt budžetu, jo man šķiet, ka laiks ir grūts un premjerministrs Krišjānis Kariņš tiešām ir...

Foto

Levits nespēj vai nevēlas pildīt savus pienākumus un "pazūd aiz savas pils augstajiem mūriem"

Ne tikai Latvijas valsts dibināšanas svētkos, bet arī ikdienā aizvien skaudrāk iezīmējās...

Foto

Lūdzu, manējie, PALIECIET šaizemē!

Smagiem soļiem staigāju pa sava vectēva zemi. Ar dubļiem aplipušos zābakos un nosalušiem pirkstiem, zemjainām plaukstām aukstā zemē stādu ķiplokus, ziemas sīpolus...

Foto

Lai turpina valdīt pavļuti, kariņi, leviti un viņu apkalpotāji rečekisti, fūrmaņi, skrides un citi līdzskrējēji?

Divas valstis, divas pieredzes. Igaunija bez lockdown, Latvija ar. Igaunija ar cilvēcisku...

Foto

Vēstule Augstākajam Debesu Kungam

Es gan tev neticu, bet nezinu, kam citam adresēt savu žēlabu. Man ir laimējies, kopš deviņdesmito gadu sākuma dzīvoju Pierīgas apkaimē. Tuvu...

Foto

Vēstule valsts augstākajām amatpersonām: par palīdzību un atbalstu Latvijas pensionāriem un likumu "Par Valsts pensijām"

Likums "Par Valsts pensijām" paredz, ka ikviens Latvijas pensionārs var prasīt...

Foto

Jaunās paaudzes žurku inde

Tie, kuriem pieder kāds lauku īpašums, šķiet, visi būs saskārušies ar problēmu, vārdā grauzēji, bet vēl precīzāk – žurkas un peles. Grauzēji...

Foto

Nodokļu sistēmas reforma stumj pašnodarbinātos ēnu ekonomikā vai liek doties emigrācijā

Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” Latvijas Republikas Saeimas frakcija, piedaloties balsošanā par likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts...

Foto

Paskaidrojošā tautumeita un āža pakaļa

Profesionāla komunikatora deformācija palīdz ķirurģiski paskatīties un karstām situācijām....

Foto

Monumentālā šausmene “Mājsēde 2.0”

Pēc varnešu “pirkstu klikšķa” Latvijā pēkšņi uzliesmoja un tāpat norima kroņa vīrusa epidēmija. “Augšām” pietuvinātajiem šeftmaņiem lokdauns izrādījās “zelta bedre”. Dīkstāves palīdzību...

Foto

Divi miljoni deputātu īpašo pasūtījumu galdam – „baiļu kvotas”

Uz Saeimu  koka šķirstiņā atnestā budžeta prioritātes premjers raksturoja šādi:  “2022.gadā ir trīs lieli virzieni – Latvijas...

Foto

Pavasaris ir tuvu vai tālu atkarībā no pacietības līmeņa

Pēc valdības sarunu atšifrējuma publicēšanas fakts, ka šie politikāņi vēl ir savos amatos, ir apkaunojums demokrātijai....

Foto

Par to, kāpēc pie mums mirstība no kovida ir astoņreiz augstāka, es paklusēšu

Šodien mēs atgriežamies no mājsēdes - vakcinētiem cilvēkiem būs brīvāka dzīve. Nevakcinētajiem dodam vēl...

Foto

Par situāciju Latvijas medicīnā un iespējamiem risinājumiem

Cik zināms, valstī iedzīvotāju medicīniskai aprūpei gultu skaitam slimnīcās ir jābūt aptuveni 1% no iedzīvotāju skaita. Tas nozīme, ka...

Foto

No kuras puses tuvojas īstā klimata pārmaiņu problēma

Runa ir par ļoti nopienun problēmu, kas rada klimata pārmaiņas un par kuru neviens nerunā. Delfi.lv bija Ivara...

Foto

Šoreiz mums visiem ir nodarīts pāri par daudz!

Ziņa, kuru saņēmām 09.11.2021 no valdības mājas, šokēja mūs visus – gan gadatirgus organizētājus, gan jūs – gadatirgus...

Foto

Mēs runāsim, mēs domāsim, mēs gatavosimies

Latvijas robeža, kas iezīmē Latvijas valsts teritoriju starptautiskajā kartē, ir viens no Latvijas valstiskuma pamatelementiem. Tāpēc tās aizsardzība vistiešākajā veidā ir...

Foto

Tikai objektīvos datos balstīta analīze var novest pie pareiziem lēmumiem un tālākas apkarošanas taktikas

Dombura kungs! Ar interesi un cerībām noskatījos Jūsu atjaunoto raidījumu LTV1 "Kas...

Foto

Par Rīgas domes apsveikuma kampaņu

Pilnīgi skaidrs, ka, ja pats Dievs vēlētos iepriecināt latviešu inteliģenci, visticamāk viņam tas neizdotos. Panika ap Rīgas domes apsveikuma kampaņu tam...

Foto

Nevajag dēvēt noniecinošā veidā personas, kas kustas pār robežu

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS un biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem” aicina izmantot starptautiski pieņemtu apzīmējumu personām, kuras šķērso...

Foto

Es, piemēram, redzu gaismu tuneļa galā

Pēdējos divus gadus mums ir gājis grūti, un Covid pandēmija vēl arvien nav beigusies. Tomēr šobrīd varam pacelt galvu un droši...

Foto

Dievnamā tikai ar “ar nelabo sadarbspējīgo sertifikātu”

Civilizācijas atiestatītāju apustulis Bordāns Twitter ciniski ieņirdza, ka “nevakcinējoties Dievu var satikt ātrāk!”. Tauta runā, ka pēcāk Temīdas piesmējējs ticis strostēts...

Foto

Vai Levits jau ir sasaucis Nacionālās drošības padomes sēdi?

Video ar cilvēku pūli, kas Baltkrievijā virzās uz Polijas-Baltkrievijas robežu, un Latvijas amatpersonu kuslais klusums, ne vārdu...

Foto

Ar Lukašenko roku Krievija pārbauda mūsu reakciju

Situācija pie Polijas-Baltkrievijas robežas ir ļoti nopietna. Vēlu izturību un savaldību Polijas drošības sargiem! Sekojam līdzi situācijas attīstībai....

Foto

Rīgas autoostas sarkano ozolu nedrīkst nocirst

“Ozolu iestādīja 1964. gadā, kad uzcēla autoostu. Autoostā sāku strādāt 1972. gadā. Tad ozols jau bija sasniedzis rokas resnumu. Agrāk,...

Foto

Vandāļi izņirgājušies par mūsu valsts naudas izšķiešanas un izzagšanas objektu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pēc sociālās kampaņas vides objekta “Korupcijas aisbergs” iespējamā vandālisma akta...

Foto

Pandēmija un sabiedrība - bailes vai dusmas?

Profesore Ancāne LSM portāla rakstā par Latvijas sabiedrību pandēmijas laikā runā par to, ka, viņasprāt, tajā valda vairāk dusmas...

Foto

Kurp dodamies?

Kurp dodamies – aizas vai leknu pļavu virzienā? Lielai daļai, nu vismaz pusei, cilvēku tas nešķiet svarīgi, jo viņi ir pārliecināti – jo dziļāk,...

Foto

Valdībai ir pašai jāizšķiras: demisionēt, emigrēt vai mainīties!

Latvija pašlaik ieņem pirmo vietu pasaulē Covid saslimušo ziņā! LR valdība un Saeima nepilda solīto, nepalielina medicīnas darbinieku...

Foto

Akceptētās nāves

Beidzot ir skaidrs, ka kroņa vīruss nešķiro cilvēkus vakcinētajos un nevakcinētajos. Tālab farmācijas gigantu dienderu centieni joprojām uzspiest bezjēdzīgās un organismam bīstamās potes robežojas...

Foto

Katram pašam jāizvēlas, vai ticēt pūcēm, pavļutiem, skridēm un rečekistiem vai tādiem ārstiem kā Ilze Aizsilniece

Nekas jauns nav jāizdomā. Kā vienmēr, kad tiek skatīts budžets...

Foto

Nemainīgs ir tikai viens – valdošās koalīcijas absolūtais cinisms

2019.gada novembrī pirms valsts budžeta pieņemšanas pie Saeimas notika plašs pikets – medicīnas darbinieki protestēja pret to,...

Foto

Ja uzskatāt, ka Covid eksistē tikai Eiropas Savienībā, tad aizveriet Latvijas vēstniecības ārpus ES!

Augsti godājamās valsts amatpersonas, vēršos pie Jums ar šo atklāto vēstuli, lai...

Foto

Lai gan Latvija rada tikai 0,02% no pasaules siltumnīcefekta gāzu izmešu apjomiem, esam apņēmības pilni skriet lokomotīvei pa priekšu

Kopš Parīzes nolīgumā paredzēto mērķu izvirzīšanas ir...

Foto

Duļķis pret pianistu

Eksistē Dievzemītē tāds Māris Mičerevskis. Plašākai publikai pazīstams kā Duļķis 2018. gada filmā “Kriminālās ekselences fonds”. Pie lomas “spīdošais aktieris” tika caur pūļa...

Foto

Varbūt turpināsies 80. un 90. gadu mijas profesūras aizsāktās tradīcijas!

2021.gada 28.oktobris, cerams, ieies vēsturē kā datums, kad sākās Latvijas Ārstu biedrības jau ilgāku laiku vērojamās...

Foto

Atklāta vēstule Latvijas valsts prezidentam: vissvarīgākā ir visas sabiedrības testēšana un laicīga ārstēšana

Vēršos pie jums, kā pie priekšpēdējās instances, jo pēdējā jau būs mecenāti, kas,...

Foto

Etnofobija un etnocentrisms

Ir sabiedrības daļa, kas ik pa laikam saceļ labi sponsorētu un informatīvi atbalstītu traci par Latvijā it kā valdošo “homofobiju”. Tomēr es aicinātu...

Foto

Dzied Circene aizkrāsnē

“Es arī uzskatu, ka piespiest nevar un nevajag nevienu cilvēku. Ja viņš negrib vakcinēties, viņš var nevakcinēties, bet tad viņš nevar iet sabiedrībā!”...

Foto

Žēl, ļoti žēl...

Žēl, ļoti žēl... Laikā, kad vajadzēja vienojošus vārdus, kad vajadzēja solidarizēties ar hospitalizētajiem pacientiem, ar izdegošajiem ārstiem, ar mājsēdē esošajiem darba devējiem un...

Foto

Nevaram paļauties uz valdošo karteli, jo tas aizņemts pats ar sevis glābšanu

Neskatoties ne uz Latvijas ārstu sabiedrības prasībām, ne pieaugošajiem saslimstības  un baisajiem mirušo skaitļiem,...

Foto

Likme uz ārējo ienaidnieku

Kariņa valdība Dievzemītē ir ieviesusi pazemojušu segregāciju. Nevakcinētajiem pret kroņa vīrusu atņem darbu (lasi – iztikas līdzekļus); sabotē izglītību; liedz medicīnisko aprūpi,...

Foto

Sociālās pātagas un 100 eiro kāposta politika

Vakcīndileri vienojušies iemānīt pošu atkarībā 60 gadu slieksni pārsniegušos seniorus, piesolot simt eiro katram, kas injicēsies pret kroņa vīrusu....

Foto

Tāda mums sabiedrība!

Bērnišķīgi! Esam nonākuši situācijā, kad puse biedru nav izpildījusi C mājasdarbu un ieskaite tagad nav visam kursam! Vainīgs pie tā esot skolas direktors...

Foto

Latvijā ir nolaists viss

Latvijā ir nolaists viss. To neredzēt var tikai aklais vai pilnīgi nozombētais. Uzskaitīsim....